KOMUNISTICKÉ KÁRNÉ TÁBORY

KOMUNISTICKÉ KÁRNÉ TÁBORY

9.1.2007 |   Nenápadná a blednoucí složka. Ještě z období okupace. Regis - Heffer, je na ní tučně vytištěno. A pak jen tužkou nadpis "Kárné tábory" a číslice III. Úvod tvoří čistý dopisní papír s hlavičkou Ředitelství národní bezpečnosti v Jihlavě a perem připsáno "Zřízení kárného tábora".


Otočme list na dopis z 10. září 1946, podepsaný A. Brožkem, odb. tajemníkem a J. Černo, kraj. tajemníkem. Je určen k rukám předsedy ONV pana Bezděkovského a policejního ředitele pana Mareše. Nadpis - Zřízení kárného pracovního tábora v Jihlavě. Uveďme několik zajímavých odstavců v doslovném znění:


Odstavec druhý - V pondělí dne 9. září konala se v sekretariátu Krajské odborové rady v Jihlavě schůze zástupců Vámi uvedených úřadů a veřejnoprávních korporací, jíž se súčastnili: pan poručík Šálek, (za oblast SNB), pan vrchní strážmistr Smejkal (za SNB Jihlava), pan Dr. Kryštof (HSM), pan tajemník Dvořáček (za úřad ochrany práce), pan předseda Šíša (za MNV Třešť), pan inspektor V. Šedivý (za okresní osvětovou radu), pan A. Kahaja (za sociální pomoc), pan Dr. Fr. Polívka (za krajský soud), pan Karel Toman (za okr. vel. NB Jihlava a zástupce řed. NB v Jihlavě). Za krajskou odborovou radu súčastnili se schůzky předseda KOR J. Vašák a místopředseda KOR E. Dvořák, jakož i podepsaný tajemník A. Brožek.


Odstavec třetí - Na schůzi všichni přítomni zástupci jednomyslně schválili návrh zřízení tohoto kárného tábora a žádali, aby tábor byl bezodkladně připraven. Všichni se shodují v tom, že jest to jediný prostředek, kterým lze účinně působiti k nápravě různých individuí, zejména šmelinářů a lidí vyhýbajících se práci a že tento prostředek může působiti příkladně k odstrašení špatných vlivů na pracovní morálku. Po tomto úvodu bylo přikročeno k detailnímu propracovanému návrhu.


Následuje informace, že ONV Jihlava určí v nejbližší době místo tohoto tábora, že zde budou umístěni "káranci" obojího pohlaví, že náklady spojené s udržováním tábora nebudou značné - část bude uhrazena z výtěžku práce káranců a ostatní výlohy bude hradit ministerstvo vnitra, které dalo podnět pro zakládání kárných pracovních táborů. Jihlavský tábor pak má sloužit pro celou oblast Okresního úřadu ochrany práce, která souhlasí s oblastí působnosti SNB a krajem KOR (Krajské odborové rady). Bude tedy zahrnovat politické okresy Jihlava, Dačice, Třebíč, Velké Meziříčí a Nové Město na Moravě. Zajímavé jsou pak další odstavce na druhé straně tohoto dopisu:


Odstavec šestý - Do tábora budou dirigovány osoby tím způsobem, že ONV dá buď z vlastního popudu, nebo na doporučení SNB, okresního úřadu ochrany práce, nebo jeho pobočky, na doporučení poručenského oddělení ONV, sociálních institucí, zejména sociální pomoci a pod., jakož i na doporučení okresních soudů, příkaz SNB k zadržení takové osoby a zařazení do pracovního tábora.


Odstavec osmý - Uvedení zástupci súčastněni na schůzce velmi důrazně upozorňují na nutnost okamžitého jednání a uskutečnění návrhu, který jest naprosto legální, právně podložen a v zájmu pracovní morálky v podnicích i morálky obyvatelstva nutný.


Odstavec devátý - Do tábora mohou být dirigováni nejen šmelináři, ale i lidé vyhýbající se různé práci a dále osoby živící se prostitucí, nebo notoričtí alkoholíci, kteří svůj výdělek na místo rodině utratí v pití. Každopádně uvedené instituce jsou ochotny v tomto směru spolupracovati, podávati návrhy a dokonce některé z nich, zejména okresní úřad ochrany práce, sociální pomoc, HSM mají již značné množství konkrétních případů, jichž zařazení se dožadují.


O umístění jihlavského tábora není ve složce zmínka. Situace se však výrazně mění po nástupu komunistů k moci, po únoru 1948 rozesílá Ministerstvo vnitra informaci o táborech nucené práce (označené zkratkou TNP). Jihlavská komise pro výběr "osob zařazených - přikázaných - do táborů nucené práce" dostává číslo 14, Jihlava - ONV - referát národní bezpečnosti. Výběr osob bude pokračovat podle nového zákona čís. 247 Sb. ze dne 25.10.1948 a osoby budou odesílány ve větších skupinách po železnici či dopravními prostředky k tomuto účelu zvláště upravenými (autobusy neb nákladními auty) a za nejnutnější investice, kterou přikáže příslušné OV - SNB. Před námi leží i dvoustránkový "Rozvrh pracovišť"a táborů nucené práce". Vše je pečlivě připraveno a opatřeno poznámkami. Pro muže jsou tábory v Kladně - Dřini (s kapacitou 500 osob), v Dolním Jiřetíně, v Lešanech, v Brně (jako sběrný tábor pro doly v Ostravě a železárny v Třinci), v Lazech u Orlov
é (kapacita 300 osob) a v Doubravě okr. Fryšták (kapacita do 300 osob). Pro ženy jsou tábory v Lešanech, v Českých Budějovicích a ve Znojmě. V poznámkách je zmínka o nových táborech v Jáchymově, v Plzni, v Trutnově a v Pardubicích. Jihlavská komise s číslem 14 "dodávala muže do sběrného tábora v Brně a Znojmě". Komise měla k datu 20. ledna 1949 celkem 8 členů, jak jsou uvedeni v dopise zn. 1620/22 - 17/12 - 1948 - BP/10 s označením "DŮVĚRNÉ":F. Gerža, L. Tomandl, F. Urban, Vávra, Rychtecký, Souček, J. Vácha, Tesař


Dne 22.12.1948 vydává Ministerstvo vnitra další oběžník s uvedením těchto táborů nucené práce:


Dolní Jiřetín, tábor čís. 43 p.o. Most


Horní Žďár u Jáchymova


České Budějovice, tábor II. (za vojenským hřbitovem)


Ostrava - Kunčice n. O.


Ostrava - Hrušov, důl Stalin


Doubrava, p.o. FryštákLešany, p.o. Benešov


ZV - SNB Brno


Je vydán nový "Prozatímní, ústavní, kázeňský a výchovný řád", jehož platnost se počítá dnem 20.12.1948 a končí po vydání definitivního řádu. Velitelé táborů a ostrahových oddílů mají za úkol do konce měsíce března 1949 "oznámiti zkušenosti získané při provádění tohoto prozatímního řádu", neboť se jím "řídí a upravuje provoz táborů a právní postavení všech příslušníků táborů".


Dne 5.1.1949 předkládá Ministerstvo vnitra soupis všech komisí pro zařazování osob do táborů nucené práce. Je jich celkem 18 na území Čech, Moravy a Slezska. V oběžníku se mimo jiné píše - "Vzhledem k tomu, že komise pro zařazování osob do táborů nucené práce nerozvinuly dosud plně svoji činnost ponechává se až na další v platnosti Rozvrh pracovišť a táborů nucené práce vydaný v prosinci 1948". Očekávalo se tedy, že počet osob bude narůstat v důsledku zesilujícího politického nátlaku. Už nepůjde o šmelináře či prostitutky, ale o všechny odpůrce totalitního komunistického režimu. A práce bylo všude dost, což vyplývá i z dalších doporučení pro komise, aby posílaly nové osoby do Jáchymova, do Stárkova okr. Broumov pro doly v Trutnově, 200 až 300 mužů si žádal důl V. Nosek v Oslavanech a 100 mužů řemeslníků Třinecké železárny.


Objevuje se zpráva Zemského národního výboru v Brně pro zemi Moravskoslezskou, kde se doporučuje převzetí internačních, pracovních a sběrných středisek pro Němce pro potřeby dalších táborů nucené práce, pokud by novému účelu vyhovovaly a nebudou dále užívány jako starobince pro Němce, které od 1.1.1949 přejdou do správy ministerstva sociální péče. Jsou zde uvedena střediska v Hodoníně u Kunštátu, v Brně - Maloměřicích, domov Charvátů v Zábřehu na Moravě a středisko pro přestárlé Němce v Mohelnici, které má být od 7.1.1949 předáno ministerstvu sociální péče.Naši pozornost upoutá i řada vzorových formulářů "DORUČENKA" a nebo "PŘÍKAZ K DODÁNÍ DO TÁBORA", který měl dokonce díl A, B, C a D. Složka obsahuje i první seznam osob, které byly v lednu 1949 potrestány podle zák. 15/47 Sb. zařazením do TNP. Byli to: O. Dumka, F. Hradil, K. Pekárek, L. Gregor a F. Pavlíček - dělník, hostinský, obchodník, podnikatel, zemědělec a rolník. Trestný čin - zatajení obilí, materiálu a černý obchod. V jiných případech je uvedeno "ohrožuje výstavbu lid. dem. zřízení podle zák. č. 247/48 Sb.". Bylo nařizováno i vyklizení bytu, zavedení národní správy nebo odnětí živnostenského oprávnění. Po propuštění z tábora mohl být trestanému zakázán pobyt v určitém územním okrsku a nebo vydán příkaz k pobytu na určitém místě.


Zajímavá je zpráva Krajského velitelství národní bezpečnosti pro Krajský národní výbor v Jihlavě ze dne 12.2.1949 nadepsaná jako: "Předávání osob, zadržených pro pokus o ilegální útěk do ciziny, do táborů nucené práce - postup". Hned v úvodu se uvádí, že: "Po stránce praktického provádění zákona na ochranu lidově - demokratické republiky projevují se potíže u justiční správy, pokud jde o osoby, které se pokusily ilegálně překročiti hranice a které přeplňují věznice, zejména v pohraničních městech". Dále se uvádí, že většinu tvoří mladí lidé od 18 do 25 let, kteří podlehli davové psychose a nebo jsou to nespokojenci, za což může lživá výchova z období nesvobody. Někteří budou proto předáni komisím "za účelem jejich případného zařazení do TNP za účelem jejich výchovy k práci" a nebo souzeni za pokus o ilegální útěk podle zákona na ochranu lidově - demokratické republiky.Následují další seznamy osob do TNP, ale také "Povolení návštěvy", třeba na 15 minut pro paní J.J. z Jihlavy s vězněm F.H. a nebo "Potvrzení" pro pět osob rodiny Novotných za účelem povolení rozmluvy s panem F. Novotným t.č. v TNP v Oslavanech, vše vydávané referentem pro národní bezpečnost při ONV v Jihlavě. Ten také kolem poloviny roku 1949 píše na KNV odděl. V., že nové návrhy na zařazení osob podle zákona č. 247/48 Sb. do TNP se toho času nečiní. Dnem 16.7.1949 je sběrný tábor nucené práce pro ženy, při bývalé Zemské donucovací pracovně ve Znojmě, zrušen a nahrazen novým táborem ve Valticích, okr. Mikulov.


V prosinci 1950 je likvidován tábor nucené práce v Hodoníně, okr. Boskovice a dále sběrný tábor ve Všebořicích okr. Ústí nad Labem a sběrný tábor ve Svatém Janu pod Skalou, okr. Beroun jsou zrušeny a nahrazeny sběrným táborem pro muže v Pardubicích, v bývalé Zemské donucovací pracovně. Ženy by měly být zařazovány do sběrného tábora nucené práce v Dlažkovicích, okr. Lovosice. V prosinci 1950 vydává Ministerstvo národní bezpečnosti nový Základní táborový řád, Směrnice pro ostrahovou službu v TNP a Směrnice pro zdravotní službu v TNP. V závěru dopisu, v jehož příloze měly být uvedené publikace přiloženy, je odstavec tohoto znění:


"Po provedených instruktážích ministerstva vnitra a po Vašem dobrém zapracování do této agendy není dále zapotřebí, abyste tyto příručky, určené výhradně pro služební potřebu velitelství táborů, jako důvěrné opatrovali a proto na doporučení ministerstva vnitra žádá ministerstvo národní bezpečnosti o jejich vrácení do 31.12.1950". Nakonec stejně tyto příručky do Jihlavy, referentovi pro vnitřní věci a bezpečnost, nedošly...


Rok 1951 začíná vyhodnocením dopisu Ministerstva vnitra o "Zařazování do tábora nucených prací, zejména osob odsouzených soudem". Uvádí se v něm, že o zařazení do tábora rozhoduje od 1.8.1950 buď trestní komise ONV, pokud jde o osoby, které spáchaly přestupek, jímž byl projeven nepřátelský postoj k lidovědemokratickému řádu republiky nebo k její socialistické výstavbě (§ 12 odst. 3 trest. zákona správního) a nebo komise pro podmínečné propuštění, zřízená u krajských soudů, v jehož obvodu se na odsouzeném vykonává soudem uložený trest odnětí svobody (§ 279 trest. řádu soudního). Od tohoto data by neměl rozhodovat ONV nebo KNV o tom, že ten, kdo si odpykal soudní trest, má být ještě zařazen do tábora nucené práce. Pokud jde o osoby, které podle názoru národního výboru potřebují převýchovy, buď na ně zvlášť upozorněn krajský prokurátor, který podá návrh na jejich zařazení do TNP komisi pro podmíněné propuštění, zřízené u krajského soudu", tolik závěr dopisu.Další přípis ze 17.2.1951 s označením "DŮVĚRNÉ ! PŘÍMO" je nadepsán "Sběrné tábory nucených prací - úprava". V důsledku zrušení některých táborů STNP, zůstávají v platnosti od 15.2.1951 pouze tyto - pro muže v Čechách STNP v Pardubicích, pro muže na Moravě STNP v Brně na Lidické 63 a pro Slovensko STNP v Novákách, okr. Prievidza. Pro ženy pak jsou určeny tábory STNP v Čechách v Dlažkovicích, okr. Lovosice a pro Moravu a Slovensko je STNP ve Valticích, okr. Mikulov. Další změna přichází už 13.4.1951 a opět je označena DŮVĚRNÉ ! PŘÍMO. Tábor pro ženy ve Valticích se ruší a moravské a slovenské ženy budou předávány do STNP v Gottwaldově. A opět pár měsíců a opět další reorganisace sběrných táborů. Tentokráte dnem 31.5.1951 přebírá ministerstvo spravedlnosti správu a obhospodařování táborů nucené práce, jež dosud spravovalo ministerstvo národní bezpečnosti. Tím se ruší STNP v Pardubicích a zřizuje se pro muže nový ve Všebořicích, okr. Ústí nad Labem pro kraje :
Praha, Ústí nad Labem, Plzeň, Karlovy Vary a Liberec. V Brně pak pro kraje Brno, Gottwaldov, Jihlava, České Budějovice, Pardubice a Hradec Králové a další v Ostravě - Kunčicích pro kraje Ostrava a Olomouc. A jak jinak, než na obálce razítko TAJNÉ! Zůstalo založeno i pár dopisů, týkajících se eskorty osob do TNP z krajské věznice v Jihlavě, např. M. Uhlerové, A. Zeise, K. Fejta a dalších. Podobně tomu bylo i v roce 1952, kde je založeno 13 dopisů se jmény eskortovaných z jihlavské věznice.


Zavíráme vybledlou složku. Cosi se stále připomíná z nedávné či dávné minulosti. Převýchova prací... Odkud jsme si vzali příklad?! ...Ale otočme složku a vraťme ji zpět do archivní krabice kam patří. Moment, věřili byste tomu, že zadní strana není ještě vybledlá? Vypadá skoro nově, a zeleně. A zase cosi připomíná...

Citace z dobových dokumentů v článku jsou ponechány v původní podobě, tedy mnohdy i s pravopisnými chybami.

Ladislav VILÍMEK, Rounek 25

Zdroj: regionalist.cz | Autor: Leon
Zobrazeno: 3951x | Trvalý odkaz | Diskusní fórum
Titulní stránkaSlužby a řemeslaObchod a výrobaZábava a ostatníVaše názory, diskuseFotky Jihlavy, galerieVaše www adresa zjihlavy.czRSS kanál serveru zJihlavy.cz

Dnes je 28.2.2024,
svátek slaví Lumír, zítra Horymír.

Google
Komerční sdělení
Není žádná reklama [err.#2]
Foto postřehy

Rekonstrukce Brněnského mostu

1. dubna se začal opravovat jeden z nejfrekventovanějších mostů v Jihlavě. Znovu průjezdný by měl být v říjnu.

Mediální partnerství
i-vysočina.cz - informujeme o všem Jihlavské listy
Jihlavská astronomická společnost Vladimír Matula - reklama, marketing, internetový marketing
Správa a statistiky webu

Vývoj a provoz těchto stránek zajišťuje

 Logoshop.cz | Grafické práce &výroba www 

Grafické studio a výroba www

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.    Další informace

JIHLAVA: Nezávislý Info Server