Chráněná území, přírodní památky a rezervace

Chráněná území na Jihlavsku

Kompletní seznam státem chráněných území v jihlavském okrese. Jejich zařazení do příslušné kategorie bylo stanoveno na základě zákona o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky MŽP. Prohlédněte si také chráněná území jihlavska na fotografiích.

Národní přírodní rezervace

Velký Špičák

Přirozené smíšené lesní porosty místy charakteru pralesa se vzácnou květenou a zvířenou. Katastr obce Třešť.X

Zhejral

Rybník s pobřežním rašeliništěm a rašelinnými loukami s výskytem vzácných a ohrožených druhů květeny a zvířeny. Katastr obce Klatovec.X

Národní přírodní památka

Hojkovské rašeliniště

Rašeliniště údolního typu se vzácnou a ohroženou květenou s glaciálními relikty a cennými společenstvy rostlin a živočichů. Katastr obce Hojkov.X

Přírodní rezervace

Chvojnov

Zbytek přechodového rašeliniště s okolními mokřady na pravém břehu Jedlovského potoka. Vegetace s výskytem vzácných a ohrožených druhů má reliktní charakter a je cennou ukázkou rašelinných společenstev boreálních oblastí ve střední Evropě. Katastr obcí Milíčov, Dušejov.X

Jechovec

Vegetační kryt území je tvořen přirozenými lesními společenstvy přípotočních a prameništních olšin. Bohatý výskyt chráněné bledule jarní. Nachází se v katastr obce Olšany nedaleko Staré Říše.X

Luh u Telče

Jedinečná ukázka lužního lesa v jedlobukovém stupni s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. Katastr obce Telč.X

Mrhatina

Přirozená bučina ve vyšší poloze Jihlavských vrchů s vrcholovými žulovými skalami s charakteristickým mrazovým větráním. Katastr obce Řásná.X

Na Oklice

Unikátní komplex rašelinišť, prameništních rašelinných luk a smilkových vřesovištních pastvin s výskytem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich společenstev. Katastr obce Milíčov.X

Rašeliniště Bažantka

Typ údolního přechodového rašeliniště se vzácnou květenou a rostlinnými společenstvy s řadou ohrožených druhů rostlin a živočichů. Katastr obcí Doupě, Řídelov.X

Rašeliniště Kaliště

Botanicky nejvýznamnější rašeliniště se vzácnou květenou s řadou glaciálních reliktů a ohroženými společenstvy rostlin a živočichů. Katastr obce Jihlávka.X

Rašeliniště Loučky

Prameništní svahové a částečně i údolní rašeliniště s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich společenstev. Katastr obce Loučky.X

Roštejnská obora

Přirozené bukové a smíšené porosty vytvořené na žulovém podkladě v okolí hradu Roštejn. Katastr obce Doupě.X

Rybník Březina

Rybník s přilehlým menším rašeliništěm a výskytem chráněných a ohrožených vodních a rašelinných druhů rostlin. Katastr obce Dudín.X

Šimanovské rašeliniště

Zbytek prameništního rašeliniště a rašelinných luk při okraji lesa s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Katastr obce Šimanov.X

Štamberk a kamenné moře

Zbytek přirozené smíšené bučiny s výchozy žulových skal v okolí zříceniny hradu Štamberk. Ukázka typického balvanového proudu, který vznikl větráním a rozpadem skal v době ledové. Katastr obcí Lhotka, Řásná.X

Údolí Brtnice

Údolní niva dolního toku Brtnice s přilehlými stráněmi s pestrou mozaikou rostlinných společenstev a lokalitami chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Katastr obcí Střížov, Přímělkov, Dolní Smrčné, Komárovice, Panská Lhota.X

U potoků

Rašeliništní a mokřadní rostlinná společenstva s výskytem řady ohrožených druhů rostlin, sloužící také jako refugium hmyzu, obojživelníků a ptactva. Katastr obce Švábov.X

Velký pařezitý rybník

Vodárenský rybník v Jihlavských vrších s nejhlubším rašeliništěm “Vejtopa” na JZ břehu a společenstvem vzácných bahenních rostlin pod hrází. Katastr obce Řásná.X

Vílanecké rašeliniště

Svahové rašeliniště se vzácnou a ohroženou květenou a vzácnými rostlinnými a živočišnými společenstvy. Katastr obce Vílanec.X

V Klučí

Přirozená smíšená bučina pralesovitého charakteru s bohatým bylinným podrostem a výskytem mnoha ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů. Katastr obce Loučky.X

V Lísovech

Ploché údolní rašeliniště a mokřadní louky s kaskádou tří rybníčků s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Katastr obcí Jihlávka, Horní Vilímeč.X

Zaječí skok

Skupina skalních útvarů nad pravým břehem řeky Jihlavy s lesním porostem a vzácnou reliktní květenou. Katastr obce Horní Kosov.X

Přírodní památka

Bukovské rybníčky

Soustava tří rybníčků s přilehlými rašelinnými loukami a olšinami s výskytem chráněných a ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin. Hnízdiště vzácných druhů vodních ptáků. Katastr obce Buková u Třešti.X

Černíč

Mělký průtočný Černíčský rybník na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky se vzácnou vodní květenou a rozsáhlými rákosinami je také významnou lokalitou vodního ptactva. Katastr obce Černíč.X

Čertův hrádek

Význačný geologický a geomorfologický skalní útvar v masívu Čeřínku je tvořený žulovým výchozem s výraznou lavicovitou odlučností a je obklopen přirozenou smíšenou bučinou. Katastr obce Rohozná.X

Horní Nekolov

Přirozená společenstva jedlosmrkových bučin v nejvyšších polohách Jihlavských vrchů s chudým bylinným podrostem. Katastr obce Mrákotín.X

Jersínská stráň

Zachovalý fragment suchomilných krátkostébelných trávobylinných společenstev s výskytem kriticky ohroženého hořečku českého a dalších ohrožených druhů rostlin a živočichů. Katastr obce Jersín.X

Ještěnice

Zbytek malého svahového prameništního rašeliniště se vzácnou a ohroženou květenou a ojedinělým výskytem vlochyně bahenní a klikvy bahenní. Katastr obce Horní Dubenky.X

Jezdovické rašeliniště

Zbytek svahového prameništního rašeliniště se vzácnou a ohroženou květenou a zvířenou a cennými rostlinnými společenstvy. Katastr obce Jezdovice.X

Lukšovská

Lesní společenstva podmáčených smrčin a přípotočních olšin v blízkosti Malého Pařezitého rybníka s výskytem chráněných druhů rostlin. Katastr obce Řídelov.X

Míchova skála

Skalní výchoz tvořený středně zrnitou žulou s výraznou balvanitou až lavicovitou odlučností, který představuje typickou ukázku mrazového zvětrávání žuly v době ledové. Katastr obce Řásná.X

Na skalce

Hřebenovité skalní útvary v masívu Čeřínku o délce 600 m s fragmenty přirozených smíšených lesních porostů jedlosmrkových bučin na minerálně chudém žulovém podkladu. Katastr obce Hojkov.X

Pahorek u Vržanova

Balvanitý svah s hojným výskytem jalovce a typickými trávobylinnými krátkostébelnými suchomilnými společenstvy pastvin s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů. Katastr obce Vržanov.X

Pod Mešnicí

Zachovalý fragment krátkostébelného rostlinného společenstva suchomilnějších druhů s výskytem kriticky ohrožené kapradiny vratičky heřmánkolisté. Katastr obce Hojkov.X

Prosenka

Výslunná jihozápadní stráň s trávobylinnými krátkostébelnými suchomilnými společenstvy pastvin je lokalitou silně ohroženého vstvače obecného. Katastr obce Vržanov.X

Přední skála

Žulový 11 m vysoký skalní výchoz v masívu Čeřínku s bohatými ukázkami různých forem zvětrávání a kamenným mořem je obklopen společenstvy přirozených smíšených bučin. Katastr obce Hutě.X

Rašelinné jezírko Rosička

Malý lesní rybníček s bohatým výskytem chráněného leknínu bělostného a čolka horského. Katastr obce Sedlejov.X

Vysoký kámen

Smíšená bučina se společenstvy přírodě blízkých květnatých bučin a suťových lesů s bohatým bylinným podrostem, vzácnými a chráněnými druhy rostlin a typickou zvířenou. Katastr obce Pávov.X

Přírodní park

Čeřínek

Přírodní park Čeřínek byl vyhlášen jako oblast klidu s relativně málo narušenou přírodou. Území pokrývají z větší části lesní porosty tvořené převážně kulturními smrčinami, místy jsou zbytky přírodě blízkých smíšených bučin. Významný je výskyt celé řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Vrcholové skalní útvary jsou zajímavé z hlediska geomorfologického jako pozůstatky mrazového zvětrávání. Na území parku se nachází také NPP Hojkovské rašeliniště, PP Čertův hrádek, PP Na skalce a PP Přední skála. Přírodním parkem prochází naučná stezka o celkové délce 6 km.X


Zdroj: Muzeum Jihlava (RNDr. Ivan Růžička).
Zpracoval: zJIHLAVY.cz | Nezávislý Info Server.

Titulní stránkaSlužby a řemeslaObchod a výrobaZábava a ostatníVaše názory, diskuseFotky Jihlavy, galerieVaše www adresa zjihlavy.czRSS kanál serveru zJihlavy.cz
Historie města Jihlavy
Informace z Jihlavy
Užitečné odkazy
Podporujeme projekty
ČSS ZO 6-18 Cunicunulus
ALFA 1 - KPUFO sekce Poltergeist Hosting by 3nicom solutions
Komerční sdělení

Dnes je 30.3.2020,
svátek slaví Arnošt, zítra Kvido.

Google
Komerční sdělení
Foto postřehy

Rekonstrukce Brněnského mostu

1. dubna se začal opravovat jeden z nejfrekventovanějších mostů v Jihlavě. Znovu průjezdný by měl být v říjnu.

Mediální partnerství
Jihlavská astronomická společnost i-vysočina.cz - informujeme o všem
Jihlavské listy Vladimír Matula - reklama, marketing, internetový marketing
Správa a statistiky webu

Vývoj a provoz těchto stránek zajišťuje

 Logoshop.cz | Grafické práce &výroba www 

Grafické studio a výroba www

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.    Další informace

JIHLAVA: Nezávislý Info Server