Chráněná území, přírodní památky a rezervace

Chráněná území na Jihlavsku

Kompletní seznam státem chráněných území v jihlavském okrese. Jejich zařazení do příslušné kategorie bylo stanoveno na základě zákona o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky MŽP. Prohlédněte si také chráněná území jihlavska na fotografiích.

Národní přírodní rezervace

Velký Špičák

Přirozené smíšené lesní porosty místy charakteru pralesa se vzácnou květenou a zvířenou. Katastr obce Třešť.X

Zhejral

Rybník s pobřežním rašeliništěm a rašelinnými loukami s výskytem vzácných a ohrožených druhů květeny a zvířeny. Katastr obce Klatovec.X

Národní přírodní památka

Hojkovské rašeliniště

Rašeliniště údolního typu se vzácnou a ohroženou květenou s glaciálními relikty a cennými společenstvy rostlin a živočichů. Katastr obce Hojkov.X

Přírodní rezervace

Chvojnov

Zbytek přechodového rašeliniště s okolními mokřady na pravém břehu Jedlovského potoka. Vegetace s výskytem vzácných a ohrožených druhů má reliktní charakter a je cennou ukázkou rašelinných společenstev boreálních oblastí ve střední Evropě. Katastr obcí Milíčov, Dušejov.X

Jechovec

Vegetační kryt území je tvořen přirozenými lesními společenstvy přípotočních a prameništních olšin. Bohatý výskyt chráněné bledule jarní. Nachází se v katastr obce Olšany nedaleko Staré Říše.X

Luh u Telče

Jedinečná ukázka lužního lesa v jedlobukovém stupni s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. Katastr obce Telč.X

Mrhatina

Přirozená bučina ve vyšší poloze Jihlavských vrchů s vrcholovými žulovými skalami s charakteristickým mrazovým větráním. Katastr obce Řásná.X

Na Oklice

Unikátní komplex rašelinišť, prameništních rašelinných luk a smilkových vřesovištních pastvin s výskytem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich společenstev. Katastr obce Milíčov.X

Rašeliniště Bažantka

Typ údolního přechodového rašeliniště se vzácnou květenou a rostlinnými společenstvy s řadou ohrožených druhů rostlin a živočichů. Katastr obcí Doupě, Řídelov.X

Rašeliniště Kaliště

Botanicky nejvýznamnější rašeliniště se vzácnou květenou s řadou glaciálních reliktů a ohroženými společenstvy rostlin a živočichů. Katastr obce Jihlávka.X

Rašeliniště Loučky

Prameništní svahové a částečně i údolní rašeliniště s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich společenstev. Katastr obce Loučky.X

Roštejnská obora

Přirozené bukové a smíšené porosty vytvořené na žulovém podkladě v okolí hradu Roštejn. Katastr obce Doupě.X

Rybník Březina

Rybník s přilehlým menším rašeliništěm a výskytem chráněných a ohrožených vodních a rašelinných druhů rostlin. Katastr obce Dudín.X

Šimanovské rašeliniště

Zbytek prameništního rašeliniště a rašelinných luk při okraji lesa s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Katastr obce Šimanov.X

Štamberk a kamenné moře

Zbytek přirozené smíšené bučiny s výchozy žulových skal v okolí zříceniny hradu Štamberk. Ukázka typického balvanového proudu, který vznikl větráním a rozpadem skal v době ledové. Katastr obcí Lhotka, Řásná.X

Údolí Brtnice

Údolní niva dolního toku Brtnice s přilehlými stráněmi s pestrou mozaikou rostlinných společenstev a lokalitami chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Katastr obcí Střížov, Přímělkov, Dolní Smrčné, Komárovice, Panská Lhota.X

U potoků

Rašeliništní a mokřadní rostlinná společenstva s výskytem řady ohrožených druhů rostlin, sloužící také jako refugium hmyzu, obojživelníků a ptactva. Katastr obce Švábov.X

Velký pařezitý rybník

Vodárenský rybník v Jihlavských vrších s nejhlubším rašeliništěm “Vejtopa” na JZ břehu a společenstvem vzácných bahenních rostlin pod hrází. Katastr obce Řásná.X

Vílanecké rašeliniště

Svahové rašeliniště se vzácnou a ohroženou květenou a vzácnými rostlinnými a živočišnými společenstvy. Katastr obce Vílanec.X

V Klučí

Přirozená smíšená bučina pralesovitého charakteru s bohatým bylinným podrostem a výskytem mnoha ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů. Katastr obce Loučky.X

V Lísovech

Ploché údolní rašeliniště a mokřadní louky s kaskádou tří rybníčků s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Katastr obcí Jihlávka, Horní Vilímeč.X

Zaječí skok

Skupina skalních útvarů nad pravým břehem řeky Jihlavy s lesním porostem a vzácnou reliktní květenou. Katastr obce Horní Kosov.X

Přírodní památka

Bukovské rybníčky

Soustava tří rybníčků s přilehlými rašelinnými loukami a olšinami s výskytem chráněných a ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin. Hnízdiště vzácných druhů vodních ptáků. Katastr obce Buková u Třešti.X

Černíč

Mělký průtočný Černíčský rybník na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky se vzácnou vodní květenou a rozsáhlými rákosinami je také významnou lokalitou vodního ptactva. Katastr obce Černíč.X

Čertův hrádek

Význačný geologický a geomorfologický skalní útvar v masívu Čeřínku je tvořený žulovým výchozem s výraznou lavicovitou odlučností a je obklopen přirozenou smíšenou bučinou. Katastr obce Rohozná.X

Horní Nekolov

Přirozená společenstva jedlosmrkových bučin v nejvyšších polohách Jihlavských vrchů s chudým bylinným podrostem. Katastr obce Mrákotín.X

Jersínská stráň

Zachovalý fragment suchomilných krátkostébelných trávobylinných společenstev s výskytem kriticky ohroženého hořečku českého a dalších ohrožených druhů rostlin a živočichů. Katastr obce Jersín.X

Ještěnice

Zbytek malého svahového prameništního rašeliniště se vzácnou a ohroženou květenou a ojedinělým výskytem vlochyně bahenní a klikvy bahenní. Katastr obce Horní Dubenky.X

Jezdovické rašeliniště

Zbytek svahového prameništního rašeliniště se vzácnou a ohroženou květenou a zvířenou a cennými rostlinnými společenstvy. Katastr obce Jezdovice.X

Lukšovská

Lesní společenstva podmáčených smrčin a přípotočních olšin v blízkosti Malého Pařezitého rybníka s výskytem chráněných druhů rostlin. Katastr obce Řídelov.X

Míchova skála

Skalní výchoz tvořený středně zrnitou žulou s výraznou balvanitou až lavicovitou odlučností, který představuje typickou ukázku mrazového zvětrávání žuly v době ledové. Katastr obce Řásná.X

Na skalce

Hřebenovité skalní útvary v masívu Čeřínku o délce 600 m s fragmenty přirozených smíšených lesních porostů jedlosmrkových bučin na minerálně chudém žulovém podkladu. Katastr obce Hojkov.X

Pahorek u Vržanova

Balvanitý svah s hojným výskytem jalovce a typickými trávobylinnými krátkostébelnými suchomilnými společenstvy pastvin s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů. Katastr obce Vržanov.X

Pod Mešnicí

Zachovalý fragment krátkostébelného rostlinného společenstva suchomilnějších druhů s výskytem kriticky ohrožené kapradiny vratičky heřmánkolisté. Katastr obce Hojkov.X

Prosenka

Výslunná jihozápadní stráň s trávobylinnými krátkostébelnými suchomilnými společenstvy pastvin je lokalitou silně ohroženého vstvače obecného. Katastr obce Vržanov.X

Přední skála

Žulový 11 m vysoký skalní výchoz v masívu Čeřínku s bohatými ukázkami různých forem zvětrávání a kamenným mořem je obklopen společenstvy přirozených smíšených bučin. Katastr obce Hutě.X

Rašelinné jezírko Rosička

Malý lesní rybníček s bohatým výskytem chráněného leknínu bělostného a čolka horského. Katastr obce Sedlejov.X

Vysoký kámen

Smíšená bučina se společenstvy přírodě blízkých květnatých bučin a suťových lesů s bohatým bylinným podrostem, vzácnými a chráněnými druhy rostlin a typickou zvířenou. Katastr obce Pávov.X

Přírodní park

Čeřínek

Přírodní park Čeřínek byl vyhlášen jako oblast klidu s relativně málo narušenou přírodou. Území pokrývají z větší části lesní porosty tvořené převážně kulturními smrčinami, místy jsou zbytky přírodě blízkých smíšených bučin. Významný je výskyt celé řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Vrcholové skalní útvary jsou zajímavé z hlediska geomorfologického jako pozůstatky mrazového zvětrávání. Na území parku se nachází také NPP Hojkovské rašeliniště, PP Čertův hrádek, PP Na skalce a PP Přední skála. Přírodním parkem prochází naučná stezka o celkové délce 6 km.X


Zdroj: Muzeum Jihlava (RNDr. Ivan Růžička).
Zpracoval: zJIHLAVY.cz | Nezávislý Info Server.

Titulní stránkaSlužby a řemeslaObchod a výrobaZábava a ostatníVaše názory, diskuseFotky Jihlavy, galerieVaše www adresa zjihlavy.czRSS kanál serveru zJihlavy.cz
Historie města Jihlavy
Informace z Jihlavy
Užitečné odkazy
Podporujeme projekty
ČSS ZO 6-18 Cunicunulus
Hosting by 3nicom solutions ALFA 1 - KPUFO sekce Poltergeist
Komerční sdělení
Není žádná reklama [err.#2]

Dnes je 12.6.2024,
svátek slaví Antonie, zítra Antonín.

Google
Komerční sdělení
Není žádná reklama [err.#2]
Foto postřehy

Rekonstrukce Brněnského mostu

1. dubna se začal opravovat jeden z nejfrekventovanějších mostů v Jihlavě. Znovu průjezdný by měl být v říjnu.

Mediální partnerství
i-vysočina.cz - informujeme o všem Jihlavské listy
Vladimír Matula - reklama, marketing, internetový marketing Jihlavská astronomická společnost
Správa a statistiky webu

Vývoj a provoz těchto stránek zajišťuje

 Logoshop.cz | Grafické práce &výroba www 

Grafické studio a výroba www

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.    Další informace

JIHLAVA: Nezávislý Info Server