Chráněná území, přírodní památky a rezervace

Chráněná území na Jihlavsku

Kompletní seznam státem chráněných území v jihlavském okrese. Jejich zařazení do příslušné kategorie bylo stanoveno na základě zákona o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky MŽP. Prohlédněte si také chráněná území jihlavska na fotografiích.

Národní přírodní rezervace

Velký Špičák

Přirozené smíšené lesní porosty místy charakteru pralesa se vzácnou květenou a zvířenou. Katastr obce Třešť.X

Zhejral

Rybník s pobřežním rašeliništěm a rašelinnými loukami s výskytem vzácných a ohrožených druhů květeny a zvířeny. Katastr obce Klatovec.X

Národní přírodní památka

Hojkovské rašeliniště

Rašeliniště údolního typu se vzácnou a ohroženou květenou s glaciálními relikty a cennými společenstvy rostlin a živočichů. Katastr obce Hojkov.X

Přírodní rezervace

Chvojnov

Zbytek přechodového rašeliniště s okolními mokřady na pravém břehu Jedlovského potoka. Vegetace s výskytem vzácných a ohrožených druhů má reliktní charakter a je cennou ukázkou rašelinných společenstev boreálních oblastí ve střední Evropě. Katastr obcí Milíčov, Dušejov.X

Jechovec

Vegetační kryt území je tvořen přirozenými lesními společenstvy přípotočních a prameništních olšin. Bohatý výskyt chráněné bledule jarní. Nachází se v katastr obce Olšany nedaleko Staré Říše.X

Luh u Telče

Jedinečná ukázka lužního lesa v jedlobukovém stupni s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. Katastr obce Telč.X

Mrhatina

Přirozená bučina ve vyšší poloze Jihlavských vrchů s vrcholovými žulovými skalami s charakteristickým mrazovým větráním. Katastr obce Řásná.X

Na Oklice

Unikátní komplex rašelinišť, prameništních rašelinných luk a smilkových vřesovištních pastvin s výskytem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich společenstev. Katastr obce Milíčov.X

Rašeliniště Bažantka

Typ údolního přechodového rašeliniště se vzácnou květenou a rostlinnými společenstvy s řadou ohrožených druhů rostlin a živočichů. Katastr obcí Doupě, Řídelov.X

Rašeliniště Kaliště

Botanicky nejvýznamnější rašeliniště se vzácnou květenou s řadou glaciálních reliktů a ohroženými společenstvy rostlin a živočichů. Katastr obce Jihlávka.X

Rašeliniště Loučky

Prameništní svahové a částečně i údolní rašeliniště s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich společenstev. Katastr obce Loučky.X

Roštejnská obora

Přirozené bukové a smíšené porosty vytvořené na žulovém podkladě v okolí hradu Roštejn. Katastr obce Doupě.X

Rybník Březina

Rybník s přilehlým menším rašeliništěm a výskytem chráněných a ohrožených vodních a rašelinných druhů rostlin. Katastr obce Dudín.X

Šimanovské rašeliniště

Zbytek prameništního rašeliniště a rašelinných luk při okraji lesa s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Katastr obce Šimanov.X

Štamberk a kamenné moře

Zbytek přirozené smíšené bučiny s výchozy žulových skal v okolí zříceniny hradu Štamberk. Ukázka typického balvanového proudu, který vznikl větráním a rozpadem skal v době ledové. Katastr obcí Lhotka, Řásná.X

Údolí Brtnice

Údolní niva dolního toku Brtnice s přilehlými stráněmi s pestrou mozaikou rostlinných společenstev a lokalitami chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Katastr obcí Střížov, Přímělkov, Dolní Smrčné, Komárovice, Panská Lhota.X

U potoků

Rašeliništní a mokřadní rostlinná společenstva s výskytem řady ohrožených druhů rostlin, sloužící také jako refugium hmyzu, obojživelníků a ptactva. Katastr obce Švábov.X

Velký pařezitý rybník

Vodárenský rybník v Jihlavských vrších s nejhlubším rašeliništěm “Vejtopa” na JZ břehu a společenstvem vzácných bahenních rostlin pod hrází. Katastr obce Řásná.X

Vílanecké rašeliniště

Svahové rašeliniště se vzácnou a ohroženou květenou a vzácnými rostlinnými a živočišnými společenstvy. Katastr obce Vílanec.X

V Klučí

Přirozená smíšená bučina pralesovitého charakteru s bohatým bylinným podrostem a výskytem mnoha ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů. Katastr obce Loučky.X

V Lísovech

Ploché údolní rašeliniště a mokřadní louky s kaskádou tří rybníčků s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Katastr obcí Jihlávka, Horní Vilímeč.X

Zaječí skok

Skupina skalních útvarů nad pravým břehem řeky Jihlavy s lesním porostem a vzácnou reliktní květenou. Katastr obce Horní Kosov.X

Přírodní památka

Bukovské rybníčky

Soustava tří rybníčků s přilehlými rašelinnými loukami a olšinami s výskytem chráněných a ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin. Hnízdiště vzácných druhů vodních ptáků. Katastr obce Buková u Třešti.X

Černíč

Mělký průtočný Černíčský rybník na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky se vzácnou vodní květenou a rozsáhlými rákosinami je také významnou lokalitou vodního ptactva. Katastr obce Černíč.X

Čertův hrádek

Význačný geologický a geomorfologický skalní útvar v masívu Čeřínku je tvořený žulovým výchozem s výraznou lavicovitou odlučností a je obklopen přirozenou smíšenou bučinou. Katastr obce Rohozná.X

Horní Nekolov

Přirozená společenstva jedlosmrkových bučin v nejvyšších polohách Jihlavských vrchů s chudým bylinným podrostem. Katastr obce Mrákotín.X

Jersínská stráň

Zachovalý fragment suchomilných krátkostébelných trávobylinných společenstev s výskytem kriticky ohroženého hořečku českého a dalších ohrožených druhů rostlin a živočichů. Katastr obce Jersín.X

Ještěnice

Zbytek malého svahového prameništního rašeliniště se vzácnou a ohroženou květenou a ojedinělým výskytem vlochyně bahenní a klikvy bahenní. Katastr obce Horní Dubenky.X

Jezdovické rašeliniště

Zbytek svahového prameništního rašeliniště se vzácnou a ohroženou květenou a zvířenou a cennými rostlinnými společenstvy. Katastr obce Jezdovice.X

Lukšovská

Lesní společenstva podmáčených smrčin a přípotočních olšin v blízkosti Malého Pařezitého rybníka s výskytem chráněných druhů rostlin. Katastr obce Řídelov.X

Míchova skála

Skalní výchoz tvořený středně zrnitou žulou s výraznou balvanitou až lavicovitou odlučností, který představuje typickou ukázku mrazového zvětrávání žuly v době ledové. Katastr obce Řásná.X

Na skalce

Hřebenovité skalní útvary v masívu Čeřínku o délce 600 m s fragmenty přirozených smíšených lesních porostů jedlosmrkových bučin na minerálně chudém žulovém podkladu. Katastr obce Hojkov.X

Pahorek u Vržanova

Balvanitý svah s hojným výskytem jalovce a typickými trávobylinnými krátkostébelnými suchomilnými společenstvy pastvin s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů. Katastr obce Vržanov.X

Pod Mešnicí

Zachovalý fragment krátkostébelného rostlinného společenstva suchomilnějších druhů s výskytem kriticky ohrožené kapradiny vratičky heřmánkolisté. Katastr obce Hojkov.X

Prosenka

Výslunná jihozápadní stráň s trávobylinnými krátkostébelnými suchomilnými společenstvy pastvin je lokalitou silně ohroženého vstvače obecného. Katastr obce Vržanov.X

Přední skála

Žulový 11 m vysoký skalní výchoz v masívu Čeřínku s bohatými ukázkami různých forem zvětrávání a kamenným mořem je obklopen společenstvy přirozených smíšených bučin. Katastr obce Hutě.X

Rašelinné jezírko Rosička

Malý lesní rybníček s bohatým výskytem chráněného leknínu bělostného a čolka horského. Katastr obce Sedlejov.X

Vysoký kámen

Smíšená bučina se společenstvy přírodě blízkých květnatých bučin a suťových lesů s bohatým bylinným podrostem, vzácnými a chráněnými druhy rostlin a typickou zvířenou. Katastr obce Pávov.X

Přírodní park

Čeřínek

Přírodní park Čeřínek byl vyhlášen jako oblast klidu s relativně málo narušenou přírodou. Území pokrývají z větší části lesní porosty tvořené převážně kulturními smrčinami, místy jsou zbytky přírodě blízkých smíšených bučin. Významný je výskyt celé řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Vrcholové skalní útvary jsou zajímavé z hlediska geomorfologického jako pozůstatky mrazového zvětrávání. Na území parku se nachází také NPP Hojkovské rašeliniště, PP Čertův hrádek, PP Na skalce a PP Přední skála. Přírodním parkem prochází naučná stezka o celkové délce 6 km.X


Zdroj: Muzeum Jihlava (RNDr. Ivan Růžička).
Zpracoval: zJIHLAVY.cz | Nezávislý Info Server.

Titulní stránkaSlužby a řemeslaObchod a výrobaZábava a ostatníVaše názory, diskuseFotky Jihlavy, galerieVaše www adresa zjihlavy.czRSS kanál serveru zJihlavy.cz
Historie města Jihlavy
Informace z Jihlavy
Užitečné odkazy
Podporujeme projekty
ČSS ZO 6-18 Cunicunulus
Hosting by 3nicom solutions ALFA 1 - KPUFO sekce Poltergeist
Komerční sdělení

Dnes je 23.5.2017,
svátek slaví Vladimír, zítra Jana.

Google
Komerční sdělení
Foto postřehy

Desetileté partnerství Kraje Vysočina se Zakarpatskou oblastí Uk

Užhorod

Letos slaví spolupráce Kraje Vysočina se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny kulaté desáté výročí svého trvání. U této příležitosti se chystají pracovní cesty, výstava v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě, fam trip do Zakarpatí s cílem podpořit cestovní ruch i firmy v Kraji Vysočina nebo mezinárodní setkání a vystoupení mládežnických dechových hudeb. Úzká spolupráce obou partnerských regionů navíc pokračuje stejně jako v minulých letech. "Pro rok 2017 jsme vybrali 22 projektů za více než 4,5 milionu korun," informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.Z rozpočtu fondu ViZa, na kterém se 50 % podílí Kraj Vysočina a zbylou polovinou Zakarpatská oblast Ukrajiny, půjdou peníze do nejpotřebnějších resortů, jako je školství nebo zdravotnictví, například na výměnu střechy a oken na budově ambulance v obci Bilasovice, na rekonstrukci dětské nemocnice v obci Velikyj Bereznyj nebo na vybudování sociálního zázemí pro sirotky a děti ze sociálně slabých rodin ve Strymbě. "Z tzv. měkkých projektů pokračujeme v realizaci táborů pro děti, podpoříme účast ukrajinských studentů na Letní žurnalistické škole v Havlíčkově Brodě, nákup učebnic českého jazyka do šesti základních škol v Zakarpatí, spolupráci hasičských záchranných sborů nebo výměnu zkušeností na úrovni policie a účast na mezinárodní soutěži v oblasti kynologie," doplnil hejtman Jiří Běhounek s tím, že finanční podporu vybraných aktivit začátkem března projednali členové Stálé konference a v závěru března je bude schvalovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina.

Navíc Kraj Vysočina podstatně přispěl k významnému posunu pro studium českého jazyka na Ukrajině. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR na základě úsilí hejtmana Jiřího Běhounka oficiálně vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pozice lektora/lektorky českého jazyka a literatury v zahraničí pro akademický rok 2017/2018 pro Užhorodskou univerzitu, pro studenty bohemistiky v partnerském regionu Vysočiny Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

Kraj Vysočina desátým rokem velmi aktivně spolupracuje s partnerským regionem Zakarpatská oblast Ukrajiny. Od roku 2007 Kraj Vysočina spoluinvestoval do veřejně prospěšných zařízení v Zakarpatské oblasti Ukrajiny částku přesahující 45 miliónů korun. Společně s podílem Zakarpatské oblasti Ukrajiny se tedy podařilo přispět k rozvoji regionu více než 90 miliony korun a realizovat téměř 150 společných investičních projektů.

Mediální partnerství
Vladimír Matula - reklama, marketing, internetový marketing Jihlavské listy
i-vysočina.cz - informujeme o všem Jihlavská astronomická společnost
Správa a statistiky webu

Vývoj a provoz těchto stránek zajišťuje

 Logoshop.cz | Grafické práce &výroba www 

Grafické studio a výroba www

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.    Další informace

JIHLAVA: Nezávislý Info Server